เครือข่ายอากาศสะอาด Thailand Clean Air Network (ThailandCAN)

Featured Products

About Us

เครือข่ายทำอะไร

image19

จากการศึกษาปัญหาฝุ่น PM2.5 ร่วมกันตั้งแต่ต้นปี 2562 จัดเวทีไทยพร้อมล้อมวง และการประชุมต่างๆระหว่างองค์กร เราจึงก่อตัวกันเป็นเครือข่ายอากาศสะอาด เพื่อทำงานต่อเนื่องให้เกิดอากาศสะอาดขึ้นจริงในประเทศไทย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้ประเทศไทยมีอากาศที่สะอาด

image20

เครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการหลายองค์กร ได้รวมตัวกัน ศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจปัญหาฝุ่น PM 2.5 มาตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีการจัดเวทีเสวนา “ไทยพร้อมล้อมวง” แล้วกว่า 6 ครั้ง  ปัจจุบัน ได้จัดทำสมุดปกขาว (White Paper) เพื่อประมวล ข้อมูล ความรู้ ปัญหา สาเหตุ และทางออก เพื่อนำไปสู่การออก กฏหมายอากาศสะอาด (CAA) และการจัดตั้งองค์กรอิสระพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม (ThEPA)


เครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย 

ประกอบด้วย


กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มช่วยเพื่อนดับไฟ

กลุ่มเยาวชนเขียวสดใส รักษ์ป่าเชียงดาว

กลุ่มรักษ์ล้านนา

กลุ่มรุ้งอรุณองค์กรสาธารณประโยชน์ จ.ลำปาง

แก๊งค์ถิ่นนิยม (บ้านหัวทุ่ง)

เขียวสวยหอม

เครือข่ายแก้ไขปัญหาหมอกควันเชียงใหม่

เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี

เครือข่ายต้นไม้ในเมือง

เครือข่ายทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ

เครือข่ายผู้เดือดร้อนจากฝุ่น (Bangkok Breathe)

เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพภาคอีสาน

เครือข่ายเพื่อนร่วมทุกข์

เครือข่ายพ่อแม่ตื่นรู้สู้ภัยฝุ่น

เครือข่ายมักกะสัน

เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

คณะสิ่งแวดล้อม​และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เจ้ากวางน้อย ( Little deer project )

เจียงใหม่ออร์แกนิก

Chiangrai Fights Smoke

Smoke Watch

ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่

ชมรมฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดเชียงใหม่

บางกอกฟอรั่ม

ฟ้าใสเชียงใหม่ (Blue Sky Chiangmai)

ภาคีคนฮักเชียงใหม่

ภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว

ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP)

ไทยพีบีเอส

ไทยพร้อม | ThaiPrompt

มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (CIVICNET)

มูลนิธิโกลบอลแคมปัสเซส

มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

มูลนิธิชุมชนไท  

มูลนิธิบูรณะนิเวศ  

มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ม่วนใจ๋ l กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติเชียงดาว

หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

รักษ์ไม้ใหญ่ (BIGTree Project)

โรงเรียนฝึกหัดครูผู้สูงอายุเชียงใหม่

โรงเรียนรุ่งอรุณ

ศูนย์พัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันขวัญแผ่นดิน

สภาเมืองสีเขียวเชียงใหม่ 

สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่

สมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่

สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี

Smogathon Thai


สนับสนุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ขอบพระคุณจากใจ

image21

ขอบพระคุณทุกท่านทุกองค์กรทุกเครือข่าย ที่มีความมุ่งหวังให้อากาศสะอาดเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย เพื่อลูกหลานและคนที่เรารัก